Restaurangprogrammet: Praktik i Europa

Beskrivning av projektet och dess mål

Eleverna på gör under sitt tredje och sista år praktik på restauranger i Europa.

Skolan har sedan många år etablerat ett samarbete med skolor i Ungern och i Tjeckien (vart). Det går till så att 10 elever (hur många) från vår skola reser till och bor hos elever i de nämnda länderna under en tvåveckorsperiod (hur länge). Under den första veckan går de i värdelevernas skola i tre dagar, för att sedan göra praktik i restauranger iområdet tillsammans med värdeleverna.

Att ha ett gemensamt intresse, mat, och att arbeta tillsammans sida vid sida (mål), gör att de skapar en gemensam bas för förståelse för ländernas kultur och värderingar i arbetslivet (mål). Eftersom de gör något tillsammans, fördjupar de förståelsen.

Efter avslutad praktik kommer eleverna hem och föreläser om sina upplevelser (efterarbete). Sedan blir eleverna värdar för de elever de har besökt, så att de kan fördjupa kontakten. Resan äger rum under årskurs 2.

Hur målen skall uppnås

Eleverna läser i förväg om värdlandets kultur och traditioner med fokus på matkultur. De läser om värdlandet och reflekterar över vilka eventuella problem som kan uppstå i mötet (metod). De besöker en
ungersk respektive tjeckisk restaurang i Göteborg för att ställa frågor om värdlandets kultur (metod).

Väl på plats skall eleverna under skoltiden vinnlägga sig om att lära sig om skolkulturen i allmänhet och restaurangutbildning i synnerhet. De dokumenterar varje dags upplevelser i en loggbok samt på
facebook (metod).

Under praktiken försöker de lära sig så mycket som möjligt om hur man arbetar i värdlandets restauranger samt hur arbetskulturen ser ut (metod). De dokumenterar med hjälp av att filma och skriva loggbok (metod). Väl hemma tillagar de en av de rätter de åtnjutit i värdlandet och undervisar klasskamraterna i hur rätten tillagas samt i rättens historia (metod).

Vid returbesöket från värdeleverna försöker eleverna kontrastera vad som är lika/olika (metod). Eleverna gör praktik tillsammans på restauranger runt om i Göteborg.

Hur projektet uppfyller stiftelsens ändamål

Det är en skolungdomsresa som bidrar till ökad kunskap om andra länder och kulturer.

Hur projektet knyter an till läroplansmål

Projektet lever upp till följande läroplansmål:

”Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga och vilja att ta ett personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet.” Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola
2011 s 6.

”Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet.” Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen
för gymnasieskola 2011 s 6.

”Det internationella perspektivet ska bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.” Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för
gymnasieskola 2011 s 7.

”Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas.! Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 s 5.