OM STIFTELSEN

Katz stiftelse bildades 1995. Den stödjer projekt för skolor och föreningar verksamma i Göteborgs kommun samt gymnasieskolor inom Göteborgsregionen. Bidrag kan också ges till grupper bosatta inom Göteborgs kommun.

Stiftelsen kan:

• genom stipendier/bidrag främja studier och projekt med internationell inriktning och skolungdomsutbyte som bidrar till ökad kunskap om andra länder och kulturer.

• genom stipendier/bidrag till enskilda eller organisationer, främst i stadsdelar med mångkulturell befolkning, främja barns och ungdomars fostran och utbildning, i den mån stiftelsens avkastning därtill förslår främja barns aktiva skapande och bidra till kulturell förståelse.

Nuvarande inriktning

Katz Stiftelse arbetar för att stödja en utbildning som bidrar till internationell förståelse. Det betyder att motverka rasism och främlingsfientlighet och att se oss som en del i en internationell gemenskap där alla människor är lika mycket värda, oavsett ursprung, etnicitet eller religion. Genom ett internationellt och nationellt utbyte med andra unga skapas förståelse för andra kulturer. Inom Sveriges gränser kan det vara viktigt att bryta den segregation som finns inom staden genom projekt där unga får mötas över stadsdelsgränser. Gemensamma kulturprojekt över stadsdelsgränser kan bidra till detta.

Bidrag och stipendier går främst till grupper av elever vid skolor i Göteborg, samt även gymnasieskolor inom Göteborgsregionen, som genom projektarbeten eller studie- och utbytesresor vill stärka skolans uppdrag att öka kunskaperna om andra länder och kulturer. Stiftelsen vill stödja projekt inom skolor och organisationer för att i denna anda främja barns och ungdomars utveckling och utbildning.

Bidrag ges inte till vinstdrivande skolor

Projekt

Bidrag/stipendier beviljas främst till grupper av elever vid skolor i Göteborg, som genom projektarbete eller studie- och utbytesresor vill stärka skolans uppdrag att öka kunskaperna om andra länder och kulturer.

Bidrag beviljas också till skolor, föreningar och organisationer för att främja barns och ungdomars fostran och utbildning inom detta område. Projekt som uppmuntrar gemensamt skapande, kulturell förståelse, syftar till att minska utanförskap och främlingsfientlighet prioriteras.

Projekten skall gälla barn och ungdomar till och med gymnasieåldern.

Projekt skall ha ett tydligt syfte i enlighet med stadgarna och ha en plan för uppföljning och värdering

Bidrag beviljas inte till projekt inom skolor som är vinstdrivande.

Stiftelsen vill stödja projekt som främjar tolerans och förståelse i det mångkulturella samhället i enlighet med skolans läroplan (Lgr 11 och Gy 2011).

Stiftelsens medel räcker endast till ett begränsat antal projekt, som konsekvens därav beviljar stiftelsen inte bidrag till enskilda personer.