Grundskola: Orkester på resa

Beskrivning av projektet och dess mål

Vi söker medel för att genomföra ett möte över nationsgränser för ökad förståelse mellan
ungdomar genom deras gemensamma musikintresse.

Ansökan avser en studieresa för en skolorkester. Studieresan utgör ett utbyte mellan
svenska och det andra landets ungdomar. 20 elever från vår skola (hur många), reser till landet under en vecka (tid och plats). Dels får
man bo hemma hos en värdfamilj och man följer undervisningen i värdelevernas skola i tre
dagar, för att sedan repetera tillsammans med sina nya kamrater. Man får möjlighet att lära
sig en ny repertoar av ungdomsorkestern och får också chans att lära ut sin egen repertoar.
De gemensamma repetitionerna avslutas med en konsert i stadens kulturhus.

Alla kommer också göra ett gemensamt besök i huvudstaden där man deltar i
utomhusfestival med musikgrupper och teaterföreställningar på stadens gator och torg (program).

Efter avslutad (efterarbete) resa kommer eleverna hem och föreläser för sina skolkamrater om sina
upplevelser. Våra elever blir sedan på motsvarande sätt värdar för de elever de har besökt
där kontakten kan fördjupas.

Hur målen skall uppnås

Eleverna läser i förväg om värdlandets kultur, historia och statsskick. Genom e-post eller
sociala medier håller de kontakt med sin värdfamilj och utbyter tankar och frågor om
varandras länder. Eleverna ges tillfälle att reflektera över de problem som eventuellt kan
uppstå i mötet när de kommer till ”sitt” land (förarbete).

På plats i värdlandet skall eleverna lära sig om hur ungdomarnas repetitioner och konserter
samt likheter och skillnader de uppmärksammar. Dagens upplevelser dokumenteras i en
loggbok , blogg eller liknande. När de kommit hem spelar de några nya låtar man lärt sig och
berättar och visar ett bildspel för sina skolkamrater om sin vistelse och vad som skiljer sig åt
från hur det är att bo och studera i det landet (efterarbete).

Vid returbesöket får de besökta eleverna på motsvarande sätt följa med undervisningen på
vår skola samt medverka i konsert i Göteborg. Samtal förs om likheter/olikheter.

I Göteborg sker returbesöket i samband med Kulturkalaset och man deltar då i ett
gemensamt uppträdande.

Hur projektet uppfyller stiftelsens ändamål

Det är en skolungdomsresa som bidrar till ökad kunskap om andra länder och kulturer.
Förberedelserna i skolan och på sociala medier samt vistelsen i varandras hem fördjupar
förståelsen om landets kultur och levnadsförhållande. Elevernas språkliga färdigheter
utvecklas också under projektperioden. Genom praktiskt musicerande får ungdomarna
kunskap om musik från varandras länder (målsättning).

Hur projektet knyter an till läroplanens mål

”Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga och vilja att ta ett personligt ansvar och
aktivt delta i samhällslivet”. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för
gymnasieskola 2011, sid 6.

”Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor som aktivt
deltar och utvecklar yrkes- och samhällslivet”. Läroplan, examensmål och
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, sid 6.

”Det internationella perspektivet ska bidra till att utveckla elevernas förståelse för den
kulturella mångfalden inom landet”. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma
ämnen för gymnasieskola 2011, sid 7.

”Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling skall aktivt motverkas”.
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, sid 5.