Gymnasiet: Elprogrammet till Nicaragua

Beskrivning av projektet och dess mål

Tanken är att 18 elever (hur många) på eltekniska programmet reser till en liten by i Nicaragua (vart) och installerar el åt invånarna i byn, vilket byn i stor utsträckning saknar i dag. Eleverna vistas i byn i tre veckor.

Eleverna reser tillsammans med en lärare till byn, som är en by på 257 invånare i de inre, bergiga delarna av Nicaragua, där de flesta av invånarna får sin försörjning till stor del genom klostret som finns i byn. Genom att eleverna installerar elektricitet (vad gör eleverna), kan invånarna använda elen för att tillverka produkter som de kan sälja till andra byar och därigenom bli självförsörjande. Eleverna har
kontaktat företag runt om i Sverige och fått materiel (hur bidrar eleverna) till projektet som att de kan installera el i byn.

Projektets mål är att eleverna på elteknikprogrammet vidgar sin förståelse för människor i andra kulturer och för deras situation (mål). Dessutom syftar projektet till att vidga elevernas förståelse för kulturell mångfald i Sverige (mål). Genom att resa till ett annat land och möta andra, möter de även sig vardagen och har svårt att föreställa sig hur det kan vara att inte ha tillgång till materiell välfärd.

Projektet syftar även till att låta eleverna ta ansvar och lära sig att ta egna initiativ och tillämpa de kunskaper som de förvärvat i skolan (mål). Eleverna läser tredje och sista året på programmet.

Hur målen uppnås

Innan resan sker har eleverna har i förväg studerat Nicaragua, och har lärt sig om hur man installerar el i oländig terräng och med begränsad tillgång till verktyg. De har genom samtal diskuterat
eventuella kulturkrockar som kan uppstå (förberedelser) och har diskuterat hur de ser på människor som lever med annan materiell standard än de själva har.

Eleverna lever hos bybefolkningen, äter samma mat som de äter och lever under samma villkor som befolkningen i övrigt också (hur målen uppnås). De flesta elever behärskar visserligen inte språket, men det finns en präst på plats som kan tolka mellan engelska och spanska. Några av eleverna har läst spanska.

Genom att utgå från byinvånarnas behov och önskemål lär de för livet om att vara lyhörd (hur målen uppnås).

Vi har sökt bidrag från tre andra stiftelser och eleverna bidrar med 2000 kr var.

Hur projektet uppfyller stiftelsens ändamål

Det är en skolungdomsresa som bidrar till ökad kunskap om andra länder och kulturer.

Hur projektet knyter an till läroplansmål

Projektet lever upp till följande läroplansmål:

”Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga och vilja att ta ett personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet.” Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 s 6.

”Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet.” Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 s 6.

”Det internationella perspektivet ska bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.” Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för
gymnasieskola 2011 s 7.

”Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas.! Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 s 5.